Tjänster

Behöver ni kunskapsunderlag avseende en specifik kulturmiljö eller byggnad? Det kanske behövs tillfällig förstärkning av kulturmiljökompetens i ett särskilt projekt eller vill ni kompetensutveckla personalen avseende fastighetsbeståndets särskilda kulturhistoriska värden och lagskydd?

Vi erbjuder certifierad byggnadsantikvarisk kompetens i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden från översiktsplan, detaljplan och vidare till det specifika byggprojektets bygglovsfrågor och genomförande.

Vi stöttar myndigheter och kommuner, teknik- och konsultföretag samt fastighetsbolag och förvaltare i arbetet med det byggda kulturarvet.

Exempel på uppdrag:
– Antikvarisk kontroll och medverkan
– Antikvariska sakkunniguppdrag (KUL2)
– Antikvarisk förundersökning
– Konsekvensanalyser
– Kulturmiljöprogram
– Kulturmiljöutredningar
– Kunskapsunderlag inför vård och underhållsplanering
– MKB, miljökonsekvensanalys
– Rådgivning inför restaurering och ombyggnad
– Skräddarsydda utbildningar inom området byggnadsvård och kulturmiljö
– Underlag och vägledning kopplat till bevarandelagstiftning och bidrag
– Underlag och vägledning kopplat till den kommunala planprocessen